EcoCardToys

0

 

Regulamin sklepu www.EcoCardToys.com obowiązujący od dnia 25.12.2014

 

REGULAMIN EcoCardToys.com

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem www.EcoCardToys.com. Usługodawcą jest EcoCardToys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Solec 81B/A51, 00-382 Warszawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000497822, zarejestrowana pod numerem NIP: 7010415924 REGON: 147099042 zwana także zamiennie „Sprzedającym”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
 pod numerem telefonu: +48 510 62 33 33 (opłata jak za zwykłe połączenie) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: store@EcoCardToys.com


§ 1 Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy, zamieszczony pod domeną www.EcoCardToys.com, pełniący funkcje sklepu internetowego oraz inne przewidziane aktualnie funkcjonalności Sklepu.
 • Zawartość – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, filmy, niezależne od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, z których składa się Serwis.
 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają̨ zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać́ Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
 • Rejestracja – czynność faktyczna wymagana dla uznania statusu Zarejestrowanego.
 • Zarejestrowany – Klient, który dokonał Rejestracji zgodnie z Regulaminem.
 • Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Towar – produkty, które można nabyć za pośrednictwem Serwisu.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 • Strona – Usługodawca i Klient.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość́ za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Sklepu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 • Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym w szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące identyfikacje użytkownika sieci Internet.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia, a ponadto wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówienia.
 • Korzystanie z Sklepu jest możliwe wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera (.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 0.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki cookies oraz konto poczty e-mail.
 • Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Usługodawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wyraźnej zgody Usługodawcy, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Sklepu, w tym w celu dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował Klientów poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.
 • Sklep internetowy EcoCardToys prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, a także dostarcza usługi świadczone droga elektroniczną, w szczególności w formie prowadzenia Konta Klienta oraz udostępniania funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym interaktywnego formularza rejestracyjnego oraz formularza składania Zamówienia.
 • Wszystkie Towary oferowane w sklepie EcoCardToys są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, 
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 
Rejestracja

 • Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie przez Klienta adresu e-mail oraz hasła przez które uzyskuje dostęp Konta.
 • Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem i jest tożsama z akceptacją jego postanowień. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.
 • Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie Klienta następuje przy użyciu danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 4 Składanie zamówień

 • Zamówienia są̨ przyjmowane przez stronę internetową www.EcoCardToys.com.
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone przez Klienta w dni powszednie po godz. 16, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 • Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia stosownego formularza zamówienia, w którym Kupujący określa m.in.:
  -          zamawiane Towary
  -          sposób płatności
  -          formę dostawy
  oraz podaje dane oznaczone w formularzu zamówienia jako obowiązkowe.
 • W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli 
kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź e-mail ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Klient będzie informowany o etapach zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych na podany przez Klienta adres e-mailowy. Dodatkowo, sklep może skontaktować się z Klientem telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu w celu ustalenia szczegółowych zamówienia.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z momentem złożenia zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem”. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
 • Umowa sprzedaży Towarów Sklepu internetowego zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia realizacji Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, w którym Sprzedający skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Kupującego formą dostawy, wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 


 

§ 5 Ceny, Płatności, Dostawa

 • Wszystkie ceny Towarów zamieszone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (ceny brutto). Wiążąca dla Klienta jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia. Ceny zamieszczone przy Towarach nie obejmują kosztów dostawy.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących się na stronach internetowych Sklepu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 • Sposób płatności oraz sposób i koszt dostawy wybiera Kupujący spośród dostępnych w ramach Zamówienia. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 • Kupujący może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Powyższe dokumenty przesłane zostaną z adresu e-mail jako pliki PDF zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury.
 • Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 • Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Niedopełnienie powyższych czynności nie wyklucza złożenia reklamacji przez Klienta, a ma na celu jedynie przyśpieszenie jej rozpatrzenia oraz ułatwienie procedowania.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni roboczych (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres: EcoCardToys sp. z o.o. sp. k., ul. Solec 81B/A51, 00-382 Warszawa.
 • Przykładowy wzór oświadczenia, które Konsument może wysłać do Sprzedającego z tytułu odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Zwrot wpłaconych przez Konsumenta środków pieniężnych uwzględniający również koszty przesyłki poniesione przez niego, będzie niezwłocznie zwrócony przez Sprzedającego na rzecz Konsumenta, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od odstąpienia.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 • Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy dostarczony Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży lub zawiera wady fizyczne lub prawne.
 • W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
 • Procedury reklamacyjne stosuje się odpowiednio do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • W przypadku, gdy Klient zdecyduje wdać się w spór z Usługodawcą w związku z obsługą reklamacji towaru, ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 • Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres: EcoCardToys sp. z o.o. sp. k., ul. Solec 81B/A51, 00-382 Warszawa wraz z reklamowanym Towarem oraz uzasadnieniem reklamacji, podpisanym przez osobę składającą reklamację.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Usługodawcę przesyłki z reklamowanym Towarem.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym terminie.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w ramach Rejestracji lub Zamówienia jest Usługodawca. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i Umowy Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu, wypełniania innych prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych lub odbiorców danych oraz innych celów na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 • Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwia dokonanie Rejestracji lub złożenie Zamówienia.
 • Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych.
 • Usługodawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłącznie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, jednakże może spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 • W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Konsumentem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z ważnych powodów – w tym w szczególności wynikających ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu oraz ze względów technicznych.
 • Brzmienie Regulaminu po zmianach będzie udostępnione na stronie internetowej Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie zmian.
 • Klient dokonuje akceptacji postanowień Regulaminu każdorazowo w przypadku składania Zamówienia.
 • Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 • Data opublikowania regulaminu 25.12.2014.

 


Załącznik nr 1 - wzór odstąpienia od umowy

 

Regulamin sklepu www.EcoCardToys.com obowiązujący do dnia 24.12.2014